fbpx

เสียงจากผู้ผ่านการอบรมและสอบเพื่อประเมินรับ ICDL Digital Marketing มาตรฐานสากล ICDL

คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์

คุณสุพลชัย กีรติขจร

ผู้ก่อตั้ง Binary

คุณธาวิต อินทราวุธ

CEO บริษัท อัลติเมท ดิจิทัล เอเจนซี่ จำกัด

คุณวริยา ชุตินันท์วโรดม

ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการกว่า 7 ปี

คุณสมศักดิ์ คำล้นค่า

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบธุรกิจขายของงานฝีมือ ออนไลน์ 1 ใน ผู้เข้ารับการอบรม ICDL Digital Marketing เพื่อสอบรับวุฒิบัตรสมรรถนะดิจิทัลมาตรฐานสากล และได้คะแนนผ่านเกณฑ์ รับวุฒิบัตรมาตรฐาน ICDL ไปเป็นที่เรียบร้อยอีก 1 ท่าน

คุณศุภกร สาโรชวรกิจ

เจ้าของธุรกิจ Daily Cake ผู้สอบผ่านและได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate

X

Leke Kremi Symlink shell Instagram Türk takipçi al haberler antalya ko cuce Wso shell download Etkileşim Özelliği Olan Instagram ucuz Takipçiler Antalya ilaçlama firmaları