fbpx
หน้าปก Face Recognition

การใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าโดยไม่ระวัง อาจจะทำให้คุณถูกปรับ

ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่กระทั้งสถาบันการศึกษาก็ได้นำเอาเทคโนโลยีจดจำใบหน้า หรือ Face Recognition เข้ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคง หรือ ด้านความปลอดภัยทางสาธารณะ ภาคเอกชนนำไปใช้เพื่อสร้างการความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ เพื่อประโยชน์ในด้านของการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะในงานด้านรักษาความปลอดภัย และสถาบันการศึกษานำมาใช้เพื่อยืนยันการเข้าเรียนของนักเรียน เป็นต้น

Read More
X