fbpx

โซเชียลมีเดีย และ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ก่อนการใช้งานโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มคุณต้องกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมักอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถนำเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ แม้ว่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างจำกัด คุณต้องยอมรับว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียคือความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณรั่วไหลได้

Read More

ชวนอ่านความผิดพลาดเหล่า HR เมื่อ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้

กรณีที่ HR นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้ในขอบเขตที่ไม่ได้เข้าข่ายตามข้อตกลงความยินยอมแต่แรก ก็จะเข้าข่ายผิดทันทีตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Read More

โดนหมด ‘ขายของออนไลน์ ประกัน แบงก์’ หลังบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

GDPR และ PDPA เป็นกฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลการปกป้องข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่ทำตามมาตรการจะมีโทษตามกฎหมายด้วย

Read More
X

Leke Kremi Symlink shell Instagram Türk takipçi al haberler antalya ko cuce Wso shell download Etkileşim Özelliği Olan Instagram ucuz Takipçiler Antalya ilaçlama firmaları