fbpx

Data Retention (การเก็บรักษาข้อมูล) – หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ GDPR & PDPA

ลองนึกดูนะครับว่า ข้อมูลของเราที่ถูกกรอกและวางทิ้งไว้เฉย ๆ บนโลกออนไลน์ วันหนึ่งอาจถูกละเมิดนำไปใช้ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการจารกรรม การหลอกหลวง หรือการนำเอาข้อมูลของเราไปอ้างเพื่อคดโกงผู้อื่น ซึ่งต่างก็นำความเดือนร้อนมายังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเราแทบทั้งสิ้น เราจึงควรหันมาให้ความสนใจและไม่ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ปราศจากการคุ้มครอง

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022