fbpx

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานของรัฐและการมีส่วนร่วมของเอกชน

สำหรับเอกชนที่เข้าไปร่วมกับหน่วยงานรัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลร่วมหรือผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและสอบทานฐานความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเสมอ เพราะความเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจตามกฎหมายทำอะไรก็ได้นั้น “ไม่จริงครับ”

ICDL Thailand by DBC

มกราคม 26, 2022