PDPA In Action : PDPA Documentation Preparation

$3,210.00

ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDPA Documentation Preparation

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ส่งผลให้องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ที่อยู่ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เสียก่อน ถึงจะสามารถปรับปรุงหรือจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องได้ หลักสูตรนี้จึงสอนตั้งแต่ความจำเป็นตลอดจนวิธีการเขียนเอกสารต่าง ๆ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสาร Privacy Policy และ Privacy Notice
 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแบบฟอร์มการขอความยินยอม (Consent form)
 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Access Request)
 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เช่น Data Processing Agreement (DPA), Non-Disclosure Agreement (NDA)

 

รายละเอียดหลักสูตร PDPA Documentation Preparation ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. สิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA
 • a. Privacy Policy
 • b. Privacy Notice
 • c. Consent form
 • d. Data Subject Access Request
 • e. เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับ PDPA

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer)
 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consultant)
 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 065-982-5412 (คุณสุ) หรือ 061-024-7897 (คุณธิดา)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]