fbpx

ครม.ขยายเวลาบังคับใช้ เลื่อน PDPA อีก 1 ปี บังคับใช้เต็มรูปแบบอีกครั้ง 1 มิ.ย. 2565

PDPA

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ถูกขยายเวลาบังคับใช้อีกครั้ง จากเดิมจะบังคับใช้เต็มฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แทน เป็นทางการแล้วเนื่องด้วยการประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ลงในพระราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รับรองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดมาตรการการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากเกิดเหตุละเมิดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรง ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เล็งเห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงยื่นร่างข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบให้ออก พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลให้ยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติของ PDPA หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 บทกำหนดโทษ และมาตรา 95 เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลฯ กับกิจการ 22 ประเภท ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี ถึง 31 พฤษภาคม 2565

เชื่อว่าองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จะมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา องค์ความรู้ ทุนทรัพย์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย

สนใจที่ปรึกษาหรืออบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้าเว็บ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Page PDPA ICDLThailand