PDPA Thailand จับมือ TRIS Corporation รุกให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ได้ลงนามความร่วมมือกับ TRIS Corporation เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์” กล่าวว่า “การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างสมบูรณ์เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ด้วยเหตุนี้บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านการให้คำปรึกษา การตรวจสอบ สอบทาน และการฝึกอบรมจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรที่เป็นผู้นำการด้านการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งบริการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แก่ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมทั้งขยายบริการทั้ง 2 ด้านแก่ลูกค้าใหม่จากภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐที่ต้องการบริการที่ครบถ้วน”

คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า

“ทั้งนี้ ในฐานะที่ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ที่ปรึกษาธุรกิจในการพัฒนาองค์กรให้แก่เอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสหากิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ เห็นว่าการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์จะช่วยให้การลงทุนและการพัฒนาขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงและปลอดภัยจากการรุกรานและโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกับ บริษัท ดิจิทัล บิสสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ครั้งนี้ จึงเป็นการทำให้ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงานได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น”

ซึ่ง PDPA Thailand และ TRIS Corporation พร้อมแล้วที่จะให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  โดยผู้ที่สนใจสามารถดูบริการของทั้ง 2 หน่วยงานได้ที่ www.pdpathailand.com และ www.tris.co.th หรือติดต่อที่ อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์ : 098-7466582 (คุณอิม)

.

.

แหล่งที่มา 
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ :   https://www.prachachat.net/public-relations/news-1136901