fbpx
800

PERSONAL DATA PROTECTION ACT

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของไทย กำลังจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่บุคคล ตลอดจนองค์กร (นิติบุคคล) ต้องหันมาให้ความสำคัญ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ปฎิบัติตามอาจมีโทษสูงถึง 5,000,000 บาท และมีโอกาสผิดทั้งกฎหมายแพ่ง อาญา และปกครอง


ICDL (International Computer Driving License)

ICDL คือ มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก โดยวุฒิบัตร ICDL จัดเป็นอันดับ 1 ของวุฒิบัตรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและนานาประเทศ จัดให้ ICDL อยู่ในกรอบ National Qualification Framework ด้าน ICT

  ICDL Standard มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกว่า 150 ประเทศ แปลเป็นภาษาต่าง ๆ 41 ภาษา มีจำนวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์สอบ นับเป็นวุฒิบัตรมาตรฐานโลกอย่างแท้จริงและสามารถไปยืนยันรับรองสมรรถนะความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั่วโลก

  ICDLดำเนินงานโดย ECDL Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก

ใบรับรองวุฒิบัตร ICDL PDPC
(ICDL Personal Data Protection Certificate)

  ใบรับรองวุฒิบัตร ICDL Personal Data Protection Certificate ออกโดย ICDL (International Computer Driving License ) ซึ่งเป็นวุฒิบัตรที่ได้รับการรับรองทักษะทางด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก สหภาพยุโรปและจากประเทศต่าง ๆทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรนี้จะได้รับการรับรองทักษะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรต้องมี ตามข้อกำหนดความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและของสหภาพยุโรป

Change this Subheading

รูปแบบการให้บริการของบริษัททางด้าน PDPA

รายละเอียดคอร์ส การอบรมออนไลน์

ส่วนที่ 1 E-learning สำหรับประชาชนทั่วไป

Part 1

ตอนที่ 1 สิทธิคืออะไร
ตอนที่ 2 ประเภทของสิทธิ
ตอนที่ 3 ประเภทของสิทธิ – รัฐธรรมนูญ. (ต่อ)
ตอนที่ 4 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

Part 2

ตอนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ตอนที่ 3 กฎหมาย GDPR เบื้องต้น
ตอนที่ 4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Part 3

ตอนที่ 1 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ตอนที่ 2 หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล
ตอนที่ 3 หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล
ตอนที่ 4 ข้อยกเว้นของหลักการขอความยินยอม

รวม 12 ตอน ความยาวต่อตอนประมาณ 10 นาที ความยาวรวม 3 ชม. (โดยประมาณ)

ส่วนที่ 2 E-learning (Video) for Organisation Officer

 1. ที่มาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. คำนิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. หลักทั่วไปของการคุ้มครองข้อมูล
 4. หลักเบื้องต้นทางกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูล
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 7. การกำหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล
 8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมและผู้ประมวลข้อมูล
 9. การประเมินผลกระทบ (DPIA)
 10. การเคลื่อนย้ายหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 11. การจัดทำข้อมูลนิรนาม
 12. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ
 13. บทกำหนดโทษ

รวม 55 ตอน ความยาวต่อตอนประมาณ 20 นาที ความยาวรวม 9 ชม. (โดยประมาณ)

Into PDPA

In-house Training Services

PDPA: Personal Data Protection Act

In-house Training Services มีรูปแบบการบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบการอบรมอย่างเดียว ระยะเวลา 1 วัน
2. รูปแบบการอบรมพร้อมการทดลองฝึกเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลา 2 วัน

ICDL PDPA: In-house Training รูปแบบ 1 วัน

คอร์สอบรม Personal Data Protection หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบออฟไลน์ ซึ่งพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก International Computer Driving License – ICDL ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทย (PDPA) และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง

 • การอบรมเป็นรูปแบบของการบรรยายเพียงอย่างเดียว
 • พิเศษ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ ใบรับรองวุฒิบัตรจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ( DDTI )
 • สำหรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 40 ท่าน

ICDL PDPA: In-house Training + Workshop รูปแบบ 2 วัน

คอร์สอบรม Personal Data Protection หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบออฟไลน์ พร้อมจัดทำ workshop ซึ่งพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก International Computer Driving License – ICDL ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทย (PDPA) และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง

 • การอบรมเป็นรูปแบบของการบรรยายควบคู่กับการทำ Workshop
 • พิเศษ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ ใบรับรองวุฒิบัตรจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ( DDTI )
 • สำหรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 40 ท่าน

ข้อดีของการเรียน inhouse training กับสถาบัน DDTI

1. เรียนรู้พื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. เรียนรู้กฎหมายทั้งของไทย (PDPA) และต่างประเทศ (GDPR)
3. ได้รับแนวปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงาน
4. สามารถถาม-ตอบกับทางวิทยากรได้โดยตรง
5. มี Certificate รับรองความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ผู้อื่นล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล หรือหากจะมีการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจของเจ้าของข้อมูล หรือมีฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมมารองรับ

การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อดี

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า
 • หากดำเนินการถูกต้องทางกฎหมาย ก็จะไม่ถูกลงโทษตามกฎหมาย

ข้อเสีย

 • อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
 • เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ และอบรมบุคลากรภายในองค์กร

หลักการเบื้องต้นสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรควรรู้ ?

 1. ถูกกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส
 2. การจำกัดวัตถุประสงค์
 3. การใช้ข้อมูลอย่างจำกัด
 4. ความถูกต้อง
 5. การจำกัดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
 6. ความสมบูรณ์และความลับ
 7. ความรับผิดชอบ

บริการการเตรียมตัวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับองค์กร

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาแก่องค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษา รวมถึงยังมีบริการอบรมแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

 1. การให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริหารบริษัท และคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหรือ DPO
  • การคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจัดทำ Privacy Policy
  • การจัดทำ Data Map / Data Flow Mapping
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  • กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
  • ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

2. การอบรม

 • Classroom Lecture
 • Classroom Workshop
 • Online Lesson

3. การสอบวุฒิบัตร ICDL PDPA
4. การปรับปรุงแก้ไขสัญญาภาษาไทย
5. การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน
6. การปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์
7. การให้บริการ DPO

ข้อดีของการบริการที่ปรึกษากับ  DDTI 

1. สถาบันให้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายมิติ สอดคล้องกลับหลักการของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการ PDPA ซึ่งสอดคล้องกับหลัก GDPR ซึ่งเป็นต้นฉบับของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. สามารถให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ผู้อื่นล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล หรือหากจะมีการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจของเจ้าของข้อมูล หรือมีฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมมารองรับ

PDPA Audit

การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อดี

 • สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า
 • หากดำเนินการถูกต้องทางกฎหมาย ก็จะไม่ถูกลงโทษตามกฎหมาย

ข้อเสีย

 • อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
 • เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ และอบรมบุคลากรภายในองค์กร

หลักการเบื้องต้นสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรควรรู้ ?

 1. ถูกกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส
 2. การจำกัดวัตถุประสงค์
 3. การใช้ข้อมูลอย่างจำกัด
 4. ความถูกต้อง
 5. การจำกัดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
 6. ความสมบูรณ์และความลับ
 7. ความรับผิดชอบ

บริการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลัก PDPA สำหรับองค์กร

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาแก่องค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษา รวมถึงยังมีบริการอบรมแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

 1. ดำเนินการตรวจสอบการในส่วนของ
  • การคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจัดทำ Privacy Policy
  • การจัดทำ Data Map / Data Flow Mapping
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  • กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
  • ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

2. การอบรม

 • Classroom Lecture
 • Classroom Workshop
 • Online Lesson

3. การสอบวุฒิบัตร ICDL PDPA
4. การปรับปรุงแก้ไขสัญญาภาษาไทย
5. การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน
6. การปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์
7. การให้บริการ DPO

ข้อดีของการใช้บริการตรวจสอบการคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลกับ  DDTI 

1. สถาบันให้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายมิติ สอดคล้องกลับหลักการของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการ PDPA ซึ่งสอดคล้องกับหลัก GDPR ซึ่งเป็นต้นฉบับของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. สามารถให้ตรวจสอบและแนะนำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและใช้ในองค์กร

สอบถามราคา ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
mail: ICDL@DIGITALBUSINESSCONSULT.ASIA
TEL: 02-029 0707 , 081-632-5918

X

Leke Kremi Symlink shell Instagram Türk takipçi al haberler antalya ko cuce Wso shell download Etkileşim Özelliği Olan Instagram ucuz Takipçiler Antalya ilaçlama firmaları