ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อน PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

PDPA

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ก่อให้เกิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น บ่อยครั้งที่เราต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทจำนวนมาก หรือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ทำให้การละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้ง่าย และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหาย ความเดือดร้อน หรือความน่ารำคาญให้แก่เจ้าของข้อมูล จึงได้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ICDL-PDPA สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนโดย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย บริษัท เทค ไทยแลนด์ อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดให้ตอบแบบสอบถามการสำรวจ ความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถามมากถึง 2,263 คน

ในโอกาสนี้ได้มีการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นของผู้โชคดี ซึ่งได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกตอบแบบสอบถามแบบสำรวจ ความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณมิว ปวิตรา ทิพยะวัฒน์ ผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม คุณมิวกล่าวไว้ว่า เคยทราบมาว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้แล้ว แต่ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก ทำให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนจำนวนมากยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นบังคับใช้ ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อีเมล การศึกษา เพศ อาชีพ รูปถ่าย ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ ควรได้รับการคุ้มครอง เพราะข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียกับเจ้าของข้อมูลได้

เมื่อคุณมิวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ทำให้คุณมิวตระหนักได้ว่าหากต้องมีการสมัครบัตรสมาชิกที่ต้องแลกกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงไม่ได้คิดมากยอมให้ข้อมูลไปโดยง่าย เพื่อแลกกับส่วนลดสมาชิกในการใช้บริการ แต่ตอนนี้ก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรามากขึ้น ต้องมีการพิจารณาให้ดีก่อนว่า องค์กรนั้นมีความน่าเชื่อถือไหม ข้อมูลที่ให้ไปมีความเสี่ยงต่อเรามากน้อยเพียงใด เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการนั้นบ่อยแค่ไหน ถ้าหากไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้บริการบ่อยมาก ก็คงเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันการถูกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเราเอง

นอกจากนั้นคุณมิวยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกว่า ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีการขยายระยะเวลาการยกเว้นบังคับใช้ออกไปอีก เพื่อเป็นการสร้างความแน่นอนทางกฎหมายให้กับประชาชน และอยากให้ภาครัฐร่วมมือกับเอกชน คอยกำกับดูแลเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรต่างๆ ต่อประชาชน ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญมาก