PDPA THAILAND ร่วมแสดงความยินดี ‘ อ. เธียรชัย ณ นคร’ รับตำแหน่งประธาน PDPC

PDPA THAILAND  นำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด  และ อ.สุกฤษ โกยอัครเดช  ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ร่วมรับประทานอาหารเย็น เพื่อแสดงความยินดีในวาระ ‘อ. เธียรชัย ณ นคร’ ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องอาหาร Hong Kong Fisherman เมืองทองธานี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ผ่านการจัดทำแผนการดำเนินงาน ผลักดันแผนงาน ออกประกาศกำหนดเพื่อสร้างความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์ความรู้แก่ประชาชน ฯลฯ ซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการฯ อ. เธียรชัย เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

ภายหลังการพูดคุยกับประธานกรรมการ PDPC ทางเรา PDPA THAILAND ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรีกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีมุมมองเพิ่มเติมและลึงซึ้ง (insight) มากยิ่งขึ้นถึงการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้กับองค์กรในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลโลก ด้วยเกรงว่าหลายองค์กรอาจไม่พร้อม

ความเคลื่อนไหวด้าน Personal Data Protection ถือเป็นประเด็นเข้มข้น และน่าจับตาอย่างมาก เนื่องจาก พ.ร.บ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้