fbpx

แจกคู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยกระทรวง MDES และ PDPC

ถึงแม้จะมีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs แล้ว ล่าสุดได้มีประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยคู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ฉบับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ชาว SMEs ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และข้อปฏิบัติที่ควรทำเมื่อกฎหมาย PDPA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ