ที่ปรึกษาและผู้สอบทานจาก PDPA Thailand

pdpa

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PDPA Thailand

นำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และประธานกรรมการผู้จัดการบริหารสถาบันพัฒนาทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) – อาจารย์ สุกฤษ โกยอัครเดช Chief Consultant & Auditor บริษัทดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด – ผศ.ดร ธีทัต ชวิศจินดา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ อาจารย์ สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความที่ปรึกษา และวิทยากรจาก PDPA Thailand

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
สุกฤษ โกยอัครเดช
ธีทัต ชวิศจินดา
สันต์ภพ พธวัฒนะกิจ
ทรงพล หมู่บ้านเกาะ
ณัฏฐ์ ธนวนกุล
ไผท โฆษจันทร
มยุรี ชวนชม
เทวา เมนะเนตร
ดวงดาว สำนองสุข
กฤตพล ศรีระษา