fbpx

ประกาศอย่างเป็นทางการ! แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18 มกราคม 2565 – คณะรัฐมนตรีมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายนามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรวม 10 ท่าน

Natthorn Subhasaram

มกราคม 26, 2022
1 2