fbpx

การใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าโดยไม่ระวัง อาจจะทำให้คุณถูกปรับ

ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่กระทั้งสถาบันการศึกษาก็ได้นำเอาเทคโนโลยีจดจำใบหน้า หรือ Face Recognition เข้ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคง หรือ ด้านความปลอดภัยทางสาธารณะ ภาคเอกชนนำไปใช้เพื่อสร้างการความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ เพื่อประโยชน์ในด้านของการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะในงานด้านรักษาความปลอดภัย และสถาบันการศึกษานำมาใช้เพื่อยืนยันการเข้าเรียนของนักเรียน เป็นต้น

Witchawee Buaphan

มกราคม 26, 2022

เสียงสะท้อน Train The Trainer หลักสูตรอบรมเพื่อเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act, B.E. 2562 หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สาเหตุของการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายม 2564 จึงทำให้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Train The Trainer เพื่อเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA

Witchawee Buaphan

มกราคม 26, 2022