เกี่ยวกับเรา

PDPA Thailand

เราคือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 30 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปีOur PDPA Services
บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


บริการที่ปรึกษา Setup ระบบดำเนินงาน/มาตการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน PDPA แก่องค์กร

บริการตรวจสอบหลังทำ Data Protection เพื่อลดความเสี่ยงแก่องค์กร

บริการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรในองค์กร​

Public Training: เจาะลึกองค์ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพื่อการดำเนินงานภายใต้กฎหมายทุกมิติ
E-Learning: อบรมออนไลน์หลากหลายหลักสูตร ระดับพื้นฐานจนถึงชำนาญ
Inhouse Training: กำหนดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร
Certification: ทดสอบเพื่อรับ ICDL Data Protection Certificate ซึ่งเป็นวุฒิบัตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานสากล ICDL จากสหภาพยุโรป สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)Our Leaders

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand

อ.สุกฤษ โกยอัครเดช

Chief of PDPA Consultant and AuditorOUR PDPA CLIENTS