fbpx

ประกาศ! รับสมัครคัดเลือก คณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [4-24 มีนาคม 63]

เชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำลังจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบหลังวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ (ปัจจุบันขยายเวลายกเว้นบังคับใช้บางหมวดถึง 31 พฤษภาคม 2565) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มีกำหนดไว้ในตัวบทกฎหมาย ทั้งหมด 10 ท่าน แบ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน

โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศระบุ

  • สัญชาติไทย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
  • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติช่วอย่างร้ายแรง
  • ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทางกฎหมาย
  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นอกจากนั้นยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถดำเนินการดังนี้

  • รับใบสมัครตามแนบ ท้ายประกาศ
  • ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม mdes.go.th
  • หรือเข้ารับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 – 24 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 21 วัน ตามวันและเวลาราชการ

ส่วนการยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน — รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว สำเนาวุฒิการศึกษา เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ และเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่ข้างต้น หรือส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น) จ่าหน้าถึงหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้

เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดเชิงลึกอื่น ๆ สามารถติดตามได้จาก ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครับ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล