ประกาศอย่างเป็นทางการ! แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18 มกราคม 2565 – คณะรัฐมนตรีมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยอำนาจของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีรายนามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรวม 10 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. นายเธียรชัย  ณ นคร ประธานกรรมการ

2. นายนวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. พันตำรวจโทเธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

4. นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์

6. ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

7. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพ

8. นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

9. นางเมธินี  เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)

10. นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)

นอกจากรายนามข้างต้นนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ยังกำหนดให้มีกรรมการโดยตำแหน่งอีก 7 ท่าน ได้แก่ 1) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน 2) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 3) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ 4) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ 5) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการ 6) อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และ 7) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

เชื่อว่าอีกไม่นานจะมีความคืบหน้าด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คณะกรรมการชุดอื่นตามข้อกำหนดของกฎหมายฯ กฎหมายลำดับรอง ประกาศต่าง ๆ ระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และอีกหลายประการสืบเนื่องจากการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในครั้งนี้

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2565/E/012/T_0001.PDF

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA >>  pdpa.online.th

สนใจบริการ PDPA สำหรับองค์กร >> คลิกที่นี่! https://pdpa.online.th/data-protection-pdpa-services-01-4/