fbpx

บทบาทที่สำคัญที่สุดอีกครั้งของ HR มาถึงแล้ว กับ การทำตาม PDPA ที่หากไม่ทำ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแรงได้ (ตอนที่ 2)

HR คือ แม่งาน PDPA

ตอนที่ 2 HR คือ เจ้าภาพ/แม่งาน/Leader ในการทำตาม PDPA

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือ ที่เรียกชื่อย่อว่า PDPA (Personal Data Protection Act) ได้ประกาศมีผลบังคับใช้เป็นทางการนับแต่ มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และจากนี้จนถึงวันมีผลบังคับใช้ฯ อาจกล่าวได้ว่า เป็นช่วงเวลาให้นายจ้าง เจ้าขององค์กรธุรกิจและสถานประกอบการในฐานะนายจ้าง หุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าของเงินทุน ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ ที่เรียกว่า ฝ่าย HR (Human Resources) ต้องเร่งทำความเข้าใจ เตรียมตัว ฝึกอบรมสัมมนา สร้างแรงกระตุ้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหลายกลุ่มในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ไปจนกระทั่ง ต้องทำตาม PDPA ให้เสร็จ ไม่ว่าองค์กรของท่าน จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer) หรือไม่ก็ตาม ในที่สุด ฝ่าย HR ต้องเป็น “ แม่งาน หรือ เจ้าภาพ “ ในการทำตาม PDPA อยู่แล้ว

ความเห็นของผมส่วนตัวแล้ว ฝ่าย HR ควรเป็น Leader ในการทำตาม PDPA ด้วยเหตุผลสำคัญ ๆ ดังนี้

  • ปัจจุบันนี้ ฝ่าย HR ไม่ได้บริหารจัดการงาน Routine ประจำวันแล้ว หรือ ไม่ได้รับคำสั่งจากฝ่ายต่าง ๆ แต่ในยุค Disruptive + AI + Digital Network ฝ่าย HR ต้องบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ HRBP (Human Resources Business Partnership) คือ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แนวคิด หลักการ สาธิต จัดทำ จัดหา เป็น Coaching/Trainer/Facilitator รวมทั้งจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ให้กับผู้บริหาร องค์กร นายจ้าง เพื่อปิดจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งให้องค์กร ดังนั้น การทำตาม PDPA จึงเป็นภารกิจงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรอีกงานหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในอนาคตที่จะสร้างองค์กรให้มีจุดแข็ง
  • ฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กรก็สามารถเป็น Leader ในการทำตาม PDPA ได้ แต่จะมีเวลาเพียงพอไหม จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจัดแบ่งเวลา รู้จักพนักงาน มีข้อมูลพนักงานมากเท่าฝ่าย HR ไหม และตอบสนองเรื่องนี้ให้องค์กรได้ดีเท่ากับฝ่าย HR ไหม คงไม่น่าจะมีฝ่ายใดที่เหมาะสมเท่ากับฝ่าย HR เนื่องจากฝ่ายต่าง ๆ มีภาระเชิงกลยุทธ์มากอยู่แล้ว ที่ต้องตอบสนองต่อธุรกิจ ได้แก่ ฝ่ายขายต้องสร้างยอดขาย ฝ่ายการตลาดต้องสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงินต้องหาแหล่งเงินให้องค์กร ฝ่ายจัดซื้อต้องจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบให้ได้ของตรงตาม Spec ราคาถูกที่สุด ส่งมอบของได้ตรงเวลาที่สุด การจ่ายเงินต่อรองให้นานที่สุด ฯลฯ
  • ฝ่าย HR มีหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านบุคลากร ดูแลเอาใจใส่พนักงาน ต้องประกาศคัดเลือกจ้างบุคลากรเข้าทำงาน ต้องจัดทำสัญญาจ้าง จัดทำค่าจ้างเงินเดือน ติดต่อหน่วยงานภายนอกองค์กรทั้งราชการและเอกชน เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โรงพยาบาล การจัดทำสวัสดิการ ที่ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานดังกล่าว การจัดเก็บประวัติผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการจ้างเข้าทำงาน ผู้ที่เป็นพนักงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ยังทำงานอยู่ ผู้ที่พ้นสภาพเป็นพนักงาน การลาออก การเลิกจ้าง ฯลฯ รวมถึงการควบคุมบริหารจัดการบุคคลภายนอกทั้งหมดที่จะเข้ามาในองค์กร การส่งของ การเข้ามาติดต่อกับบริษัท การเข้ามาติดต่อทางธุรกรรมต่าง ๆ คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต นักศึกษาฝึกงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ฯลฯ งานเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของงานฝ่ายธุรการทั้งหมด และงานฝ่ายธุรการส่วนมากแล้วจะสังกัดอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย HR หรือต้องทำงานคู่กันไปตลอดเวลา

สรุป ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ฝ่าย HR จึงเหมาะสมที่สุดในการเป็น เจ้าภาพ/แม่งาน/Leader ในการทำตาม PDPA

บทความโดย คุณสมศักดิ์ วิศวแสวงสุข
กรรมการบริหาร บริษัท HR 6 Packs จำกัด และ ที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบงาน HRM HRD HROD OD modern management และ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ติดตามอ่าน >>> บทบาทที่สำคัญที่สุดอีกครั้งของ HR มาถึงแล้ว กับ การทำตาม PDPA ที่หากไม่ทำ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแรงได้ (ตอนที่ 3)

ย้อนไปอ่าน >>> บทบาทที่สำคัญที่สุดอีกครั้งของ HR มาถึงแล้ว กับ การทำตาม PDPA ที่หากไม่ทำ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแรงได้ (ตอนที่ 1)